32 tỉnh thành công bố cấp độ dịch, không nơi nào thuộc cấp độ 3, 4, Việt Nam đã "an toàn" trở lại?

Đến 18 giờ ngày 18/10/2021, trong 32 tỉnh thành công bố cấp độ dịch COVID-19, có đến 18 tỉnh là cấp độ 1, 14 tỉnh, thành phố thuộc cấp độ 2, và không nơi nào ở cấp độ 3, 4.

#