11 "ông lớn" lỗ hơn 11 nghìn tỷ đồng là đơn vị nào?

Năm 2020, trong 73 doanh nghiệp nhà nước là các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ - công ty con có 11 Tập đoàn, Tổng công ty còn lỗ lũy kế 11 nghìn tỷ đồng và 7 Công ty mẹ còn lỗ lũy kế 6 nghìn tỷ đồng.

#